Επιστημονικά Άρθρα

 • «Πανδημία (COVID-19): Οι συμβατικές σχέσεις εκ νέου στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της ανάγκης – Ιδίως οι ρήτρες ανωτέρας βίας», ΧρΙΔ 2020, 378-391.
 • «Kατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρθ. 281 ΑΚ – Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη: από τις παραδοσιακές μορφές κατάχρησης μέχρι σύγχρονα ζητήματα καταχρηστικής άρνησης σύναψης συμβάσεως (ιδίως λόγω δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης, discrimination)», ΕλλΔνη 2019, 961-990.
 • «Re-adjustment or Termination of a Contract under Greek Civil Law, Especially in View of a Supervening Change in Circumstances – An Overview», De Jure 22/2019, 6-15.
 • «Ο θεσμός του trust και το ειδικότερο ζήτημα της μεταβίβασης μετοχών ή της ανάθεσης της φύλαξης-διαχείρισής του σε αυτό», ΕλλΔνη 2018, 1367-1380.
 • «Voraussetzungen und Folgen der Widerrufsrechtsausübung im Fernabsatz und im digitalen Verkehr», Neue Juristische Online-Zeitschrift 2018, σ. 1681 επ., από κοινού με A. Belakouzova.
 • «Αποκατάσταση ζημίας τρίτου και ιδίως ευθύνη ειδημόνων έναντι τρίτων (Expertenhaftung, liability of experts): Μία διελκυστίνδα μεταξύ ελευθερίας και δικαιοσύνης στην μεθόριο ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης», ΧρΙΔ 2018, 401-420 [= ΤιμΤόμ Π.Παπανικολάου (2020), σ. 241-275 = (σε συντομότερη εκδοχή) εν: Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία – πράξη και θεωρία, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων, Βόλος, 29-30.09.2017, σ. 37-72].
 • «Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber [Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Illinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)]», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) 3/2017, 775-790 = εν Τιμ.Τόμ. Π. Λαδά (2019) σ. 223-235.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 208/2016, ΕλλΔνη 2017, 446-449 [«Εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεως και επιφύλαξη της εξουσίας προς είσπραξη στον εκχωρητή (ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.δ. 17.7/13.8.1923)»].
 • «Το PSI και οι συνέπειές του από την σκοπιά των ατομικών δικαιωμάτων και των διακρατικών συμβάσεων περί προστασίας των επενδύσεων – Occasio για έναν γενικότερο προβληματισμό ως προς την δυνατότητα μονομερούς νομοθετικής επέμβασης του Δημοσίου σε υφιστάμενο ενοχικό δεσμό», εν: Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης, 1ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ, Σούνιο, 27-28/05.2016 – εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη 2017), σ. 27-64.
 • «Προς μία βέλτιστη νομοθετική ρύθμιση για την δωρεά οργάνων», ΕφΑΔΠολΔ 2017, 2-9.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 514/2016, ΧρΙΔ 2017, 26-30.
 • Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 101-106 ΑΚ στην ερμηνεία ΑΚ των Απ.Γεωργιάδη / Μ.Σταθόπουλου, τόμ. ΙΑ, 2η έκδ. 2016 (εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα).
 • «The Role of Case Law and the Prospective Overruling in the Greek Legal System», Revue hellénique de droit international 2014/67, σ. 97-120 = εν: E.Steiner (επιμ.), Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions (2015), σ. 163-184, από κοινού με Γ. Μάλλο.
 • «Rechtspaternalismus im Europäischen Verbraucherschutzrecht: Lehren aus „Behavioral Law & Economics“ – Eine Bestandsaufnahme», σε K.Hopt/D.Tzouganatos (εκδ.), Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforderungen (2014, Mohr Siebeck), σ. 205-229.
 • «Ο θεσμός της παραγραφής στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (Common Frame of Reference) ως occasio για μία μεταρρύθμιση του δικαίου περί παραγραφής του ΑΚ», ΧρΙΔ 2014, 572-585 = σε Π.Παπανικολάου (επιμ.), Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής (2015), σ. 173-219.
 • «Die Material-Adverse-Change/Effect-Klauseln (MAC-Klauseln) bei Unternehmensfusionen bzw. –übernahmen (M&A’s)», σε T.Tröger/A.Karampatzos (εκδ.), Gestaltung und Anpassung von Verträgen in Krisenzeiten (2014, Mohr Siebeck), σ. 221-233 [και σε νεώτερη ευρέως αναθεωρημένη εκδοχή: MAC/MAE-Klauseln und Störung der Geschäftsgrundlage in Gerichts- und Schiedsverfahren, σε R.Wilhelmi/M.Stürner, Post-M&Α-Schiedsverfahren – Recht und Rechtsfindung jenseits gesetzlichen Rechts (2018, Springer), σ. 261-277].
 • «Η απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων – Προς μία μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου του ΑΚ», ΝοΒ 2014, 1339-1368.
 • «Οι ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών (material adverse change/effect) στις διαδικασίες συγχωνεύσεως ή εξαγοράς επιχειρήσεων», ΔΕΕ 2014, 665-672 = σε Τιμ.Τόμ. Ι.Καράκωστα (2017), σ. 525-539.
 • Παρατηρήσεις στην ΟλομΑΠ 3/2014 ΝοΒ 2014, 1136-1138.
 • «Η αναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων υπό το πρίσμα της διαδικασίας εξυγιάνσεως του Πτωχευτικού Κώδικα και του γενικότερου κατ’ άρθρον 288 ΑΚ επιβαλλόμενου συνεργατικού καθήκοντος», εις: «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας» – 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014), σ. 93-119.
 • Παρατηρήσεις σε Διαιτητική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 55/2013), ΝοΒ 2014, 307-310.
 • «Negotiation as an Intersubjective Process: Creating and Validating Claim-Rights», Philosophical Psychology 26/2013, σ. 89-108, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • «Η υποχρέωση αναδιαπραγματεύσεως πιστωτικών συμβάσεων κατ’ άρθρον 288 ΑΚ», De Jure (Elsa Athens) 8/10-12-2013, 3-5.
 • «Wucherähnliche Rechtsgeschäfte oder Funktions- statt Sittenwidrigkeit», σε Festschrift für R.Stürner – B. II (2013), σ. 1121-1142, από κοινού με τον Καθηγητή Π. Παπανικολάου.
 • «Οικονομική κρίση και αναπροσαρμογή των συμβατικών παροχών – Ιδίως υπό το πρίσμα της νεώτερης νομολογίας των δικαστηρίων ουσίας για την εμπορική μίσθωση», ΧρΙΔ 2013, 92-105 = σε Τιμ.Τόμ. Φ. Δωρή (2015), σ. 329-362.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 70/2012 ΕΠολΔ 2012, 464-470 = σε Τιμ.Τόμ. Ν. Κλαμαρή (2016), σ. 213-221.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1801/2011 ΧρΙΔ 2012, 430-433.
 • Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 86/2012 ΝοΒ 2012, 1400-1404.
 • «Der Umfang der Aufklärungspflicht des Verkäufers beim Unternehmenskauf – Insbesondere die so genannte „Non-Reliance“-Klausel», NZG 22/2012, σ. 852-859 = σε K.Riesenhuber/F.Klinck/I.Karakostas, Information als Schutzinstrument – Grundlagen und Grenzen, σ. 81-101.
 • «The Truth of Negotiation», World Financial Review July – August 2012, σ. 30-33, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • ««Γυάλινα ομόλογα» και πιθανές αξιώσεις των ομολογιούχων – Μία πρώτη προσέγγιση», ΔΕΕ 2012, 294-298 = σε Τιμ.Τόμ. Σπ. Βρέλλη (2014), σ. 409-416.
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΚαλαμ 34/2011 ΝοΒ 2011, 2371-2325.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 385/2011 ΝοΒ 2011, 1217-1221.
 • «Negotiation and Aristotle’s Rhetoric: Truth over Interests», Philosophical Psychology 24/2011, σ. 845-860, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • «Ευθύνη του νηογνώμονος έναντι του αγοραστή πλοίου ένεκα ανακριβών πιστοποιητικών με βάση το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994 περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες – Γνωμοδότηση», ΔΕΕ 2011, σ. 391-399, από κοινού με τον Καθηγητή Ι. Καράκωστα.
 • «Μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών πλοιοκτήτριας ανώνυμης εταιρείας και τυχόν ευθύνη του μεταβιβάζοντος-μοναδικού μετόχου της εταιρείας για τα χρέη αυτής κατ’ άρθρον 479 ΑΚ – Γνωμοδότηση», ΕΝΔ (Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου) 2011/39, σ. 1-4.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 810/2010, ΧρΙΔ 2011, σ. 474-480.
 • «Η ρύθμιση περί απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών στο «Σχέδιο ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς» και η υποχρέωση αναδιαπραγματεύσεως», εις Τιμ.Τόμ. Μιχ. Σταθόπουλου – Ι (2010), σ. 875-902 = ΝοΒ 2010, σ. 623-640.
 • «Η ρήτρα «non-reliance» στην πώληση επιχειρήσεως ως «ρήτρα κινδύνου» – Απάτη και «συνειδητή άγνοια» στο πεδίο εντάσεως μεταξύ δικαιοπρακτικής αυτοδιαθέσεως και αυτοευθύνης του προσώπου», ΧρΙΔ 2010, σ. 401-413, από κοινού με τον καθηγητή Π. Παπανικολάου = σε Αναμν. Τόμ. Α. Αντάπαση, 2013, σ. 829.
 • «Η κατάργηση του άρθρου 545 ΑΚ και των εδαφ. β΄ και γ΄ του άρθρου 546 ΑΚ: μία ατυχής νομοθετική επέμβαση», ΕφΑΔ 2010, σ. 880-887.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 930/2009, ΔΕΕ 2010, σ. 480-484.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1017/2009, ΕφΑΔ 2010, σ. 317-321.
 • «Το τραπεζικό σύστημα και η επόμενη διεθνής οικονομική κρίση», Συνήγορος 78/2010, σ. 76-77.
 • Ομιλία για την αφυπηρέτηση του Καθηγητή Ι. Καράκωστα, εις Ενθύμιον Ιωάννη Κ. Καράκωστα (2010), σ. 19-21.
 • «Δικαίωμα προαιρέσεως (option) και λόγοι αποσβέσεως αυτού», ΔΕΕ 2009, σ. 142-152.
 • «Το κύρος υπεράκτιας εταιρείας-ιδιοκτήτριας ακινήτου με καταστατική έδρα σε «υπερπόντια χώρα» – Ιδίως υπό το πρίσμα της ΟλομΑΠ 2/2003», ΧρΙΔ 2009, σ. 293-301.
 • Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4794/2008, ΕφΑΔ 2009, σ. 930-937.
 • Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: «Απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 388) και ρήτρα σταθερής τιμής», ΕφΑΔ 2009, σ. 633-635.
 • Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: «Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης – Μεταβίβαση επιχείρησης – Ευθύνη του αποκτώντος για τα χρέη της επιχείρησης», ΕφΑΔ 2009, σ. 636-637.
 • «Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών», Συνήγορος 72/2009, σ. 44-46.
 • «Haftungsfreizeichnungsklauseln im Griechischen und Deutschen Kaufrecht sowie im DCFR – Die Dichotomie zwischen Individual- und Verbrauchsgüterkauf», Revue Hellénique de Droit International 61/2008, σ. 275-299 = εις K. Riesenhuber / I. Karakostas, Inhaltskontrolle im Nationalen und Europäischen Privatrecht (Verlag de Gruyter Recht – Berlin, 2009), σ. 173-194.
 • «Pressefreiheit und Figuren des Öffentlichen Lebens: Eine Konkretisierung des berechtigten Informationsinteresses der Allgemeinheit aufgrund des Gedankens „Practise what you preach“», Festschrift für Harm Peter Westermann (Verlag Dr. Otto Schmidt, 2008), σ. 365-388.
 • «Το Σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δε ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω;», ΕφΑΔ 2008, σ. 855-872.
 • «Η μεθοδολογική αξία της θεωρίας περί της κανονιστικής δύναμης του πραγματικού», Δίκη 39/2008, σ. 8-28.
 • ««Ο ρυπαίνων πληρώνει»: μία σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της νομικής προστασίας του περιβάλλοντος», Περιβάλλον & Δίκαιο 2008, σ. 370-372.
 • «Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis with Reference to Anglo-American, German, French and Greek Law», European Review of Private Law 2-2005, σ. 105-147.
 • «Das neue griechische Kaufrecht», Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 9/2004, σ. 676-681.
 • «Η μεταρρύθμιση του γερμανικού Ενοχικού Δικαίου – Μία επισκόπηση των νέων ρυθμίσεων», ΝοΒ 2002, σ. 1605-1625, από κοινού με Π. Κοντογεωργακόπουλο.